Typing Test

10:00

ਰੁੱਖ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨਤਾਂ ਹੈ।ਮਨੁੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਜਿੰਨੋ ਜੀਵ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਸਦੇ ਹਨ,ੳਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੈ ਜੇਕਰ ਰੁੱਖ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ੲਕ ਪਲ ਲਈ ਵੀ ਜਿਊਣਾ ਔਖਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ।ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੁੱਲੀ,ਗੁੱਲੀ ਤੇ ਜੁੱਲੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਫਲ ਤੇ ਲੱਕੜ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ,ਸਗੋਂ ਭੋਜਨ ਤੇ ਜਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸੇ ਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦਾ ਇਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿੳਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਜਨ ਲਈ ਫ਼ਲ,ਅੰਨ, ਖੰਡ,ਘਿਓੁ.ਦੁੱਧ,ਸਬਜੀਆਂ ਆਦਿ ਰੁੱਖ ਤੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖਲ ਤੇ ਸਬਜੀਆ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਭੇਡਾਂ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪਸੂ ਪੱਤੇ ਖਾਂ ਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।ਜਿਸ ਤੋ ਦਹੀਂ, ਲੱਸੀ, ਮੱਖਣ, ਪਨੀਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਵੀ ਰੁੱਖਾਂ ਤੇ ਪੋਂਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਤੂਤ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਤੇ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਕੀੜਾ ਸਾਨੂੰ ਰੇਸਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਂਮਤੀ ਕੱਪੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਿਰਾ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਮਕਾਨ ਬਣਾਓੁਣ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਕੜ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਪੈਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੁੱਖਾਂ ਤੋ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪਿਆ ਵਧੀਆ ਤੇ ਹੰਢਣਸਾਰ ਫ਼ਰਨੀਚਰ ਵੀ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧੁੱਪ ਤੇ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੁੱਖਾਂ ਬਚਾਉਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਰੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਮੌਸਮਾ ਦੇ ਕਹਰ ਤੇ ਬਚਾੳਦੇ ਹਨ। ਰੁੱਖ ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰੁੱਖ ਘੱਟ ਜਾਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੁੱਧ ਹਵਾ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਭਿਆਨਕ ਬੀਮਾਰੀਆ ਨਾਲ ਸਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਅੱਡੀਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਰਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਪਜਾੳ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਰੁੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਦੇ ਹਨ। ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਗਲ ਸੜ ਕੇ ਖਾਦ ਬਣ ਜਾਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਹੋਰਨਾ ਪੋਦਿਆ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਨ,ਦਾਲਾਂ,ਸ਼ਬਜੀਆਂ ਤੇ ਖਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ, ਫ਼ੁੱਲਾਂ, ਛਿੱਲਾਂ ਤੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਦਵਾਈਆ ਬਣਦੀਆ ਹਨ। ਨਿੰਮ, ਪਿੱਪਲ, ਬੋਹੜ, ਸਿਨਕੋਨਾ, ਅਸੋਕ, ਅਮਲਤਾਸ ਤੇ ਬਿੱਲ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਰੁੱਖ ਹਨ। ਰੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਦੀ ਤੇ ਰਸੀਲੇ ਫਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਰੁੱਖ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਵੀ ਬਣਾਉਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਹਿਕਾਂ ਖਿਲਾਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੱ ਵੱਢਣਾਂ ਨਹੀ ਚਾਹੀਦਾਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਵੱਧ ਲਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀਂ ਹੈ। ਰੁੱਖ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨਤਾਂ ਹੈ।ਮਨੁੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਜਿੰਨੋ ਜੀਵ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਸਦੇ ਹਨ,ੳਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੈ ਜੇਕਰ ਰੁੱਖ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ੲਕ ਪਲ ਲਈ ਵੀ ਜਿਊਣਾ ਔਖਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ।ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੁੱਲੀ,ਗੁੱਲੀ ਤੇ ਜੁੱਲੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਫਲ ਤੇ ਲੱਕੜ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ,ਸਗੋਂ ਭੋਜਨ ਤੇ ਜਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸੇ ਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦਾ ਇਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿੳਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਜਨ ਲਈ ਫ਼ਲ,ਅੰਨ, ਖੰਡ,ਘਿਓੁ.ਦੁੱਧ,ਸਬਜੀਆਂ ਆਦਿ ਰੁੱਖ ਤੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖਲ ਤੇ ਸਬਜੀਆ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਭੇਡਾਂ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪਸੂ ਪੱਤੇ ਖਾਂ ਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।ਜਿਸ ਤੋ ਦਹੀਂ, ਲੱਸੀ, ਮੱਖਣ, ਪਨੀਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਵੀ ਰੁੱਖਾਂ ਤੇ ਪੋਂਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਤੂਤ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਤੇ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਕੀੜਾ ਸਾਨੂੰ ਰੇਸਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਂਮਤੀ ਕੱਪੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਿਰਾ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਮਕਾਨ ਬਣਾਓੁਣ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਕੜ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਪੈਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੁੱਖਾਂ ਤੋ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪਿਆ ਵਧੀਆ ਤੇ ਹੰਢਣਸਾਰ ਫ਼ਰਨੀਚਰ ਵੀ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧੁੱਪ ਤੇ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੁੱਖਾਂ ਬਚਾਉਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਰੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਮੌਸਮਾ ਦੇ ਕਹਰ ਤੇ ਬਚਾੳਦੇ ਹਨ। ਰੁੱਖ ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰੁੱਖ ਘੱਟ ਜਾਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੁੱਧ ਹਵਾ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਭਿਆਨਕ ਬੀਮਾਰੀਆ ਨਾਲ ਸਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਅੱਡੀਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਰਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਪਜਾੳ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਰੁੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਦੇ ਹਨ। ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਗਲ ਸੜ ਕੇ ਖਾਦ ਬਣ ਜਾਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਹੋਰਨਾ ਪੋਦਿਆ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਨ,ਦਾਲਾਂ,ਸ਼ਬਜੀਆਂ ਤੇ ਖਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ, ਫ਼ੁੱਲਾਂ, ਛਿੱਲਾਂ ਤੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਦਵਾਈਆ ਬਣਦੀਆ ਹਨ। ਨਿੰਮ, ਪਿੱਪਲ, ਬੋਹੜ, ਸਿਨਕੋਨਾ, ਅਸੋਕ, ਅਮਲਤਾਸ ਤੇ ਬਿੱਲ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਰੁੱਖ ਹਨ। ਰੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਦੀ ਤੇ ਰਸੀਲੇ ਫਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਰੁੱਖ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਵੀ ਬਣਾਉਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਹਿਕਾਂ ਖਿਲਾਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੱ ਵੱਢਣਾਂ ਨਹੀ ਚਾਹੀਦਾਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਵੱਧ ਲਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀਂ ਹੈ।