Typing Test

10:00

"ਹੱਬਲ ਅੱਤ ਗਹਿਰੀ ਫੀਲਡ" ਸ਼ਤੰਬਰ 2012 ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਸ਼ੀ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਗਲੈਕਸ਼ੀਆਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਸ਼ੀ। ਫੋਟੋ ਵਿਚਲੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਹਰੇਕ ਸ਼ਪੈੱਕ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਗਲੈਕਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ 13.2 ਬਿਲੀਅਨ ਸ਼ਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਨ; ਦੇਖਣਯੋਗ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ 200 ਬਿਲੀਅਨ ਗਲੈਕਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਕੌਸ਼ਮੌਲੌਜੀ ਗਰੀਕ ਸ਼ਬਦ ਸੰਸ਼ਾਰ ਅਤੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਉਤਪਤੀ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਕਿਸ਼ਮਤ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਹੈ। ਭੌਤਿਕੀ ਕੌਸ਼ਮੌਲੌਜੀ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਕਿਸ਼ਮਤ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਾਲ-ਪੈਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਬਣਤਰਾਂ ਅਤੇ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ਼, ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਅਤੇ ਉਤਪਤੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਵਿਦਵਤਾ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅਧਿਐਨ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ਼ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸ਼ਤਵਿਕਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਮਿਥਿਹਾਸ਼ਿਕ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰੀਰ ਹੈ ਜੋ ਮਿਥਿਹਾਸ਼ਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਸ਼ਾਹਿਤ ਅਤੇ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਇਸ਼ੈਟੌਲੌਜੀ "(ਕਿਸ਼ਮਤ ਸ਼ਿਧਾਂਤ)" ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਭੌਤਿਕੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ: ਜਿਵੇਂ 'ਖਗੋਲਵਿਗਿਆਨੀ` ਅਤੇ "ਭੌਤਿਕ" ਵਿਗਿਆਨੀ, ਅਤੇ ਦਾਰਸ਼ਿਨਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ, ਮੈਟਾਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ (ਅਧਿਆਤਮਵਾਦੀ), ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਅਤੇ ਸ਼ਪੇਸ਼ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਫਿਲਾਸ਼ਫਰ। ਇਸ਼ਦੀ ਫਿਲਾਸ਼ਫੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਝੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਸ਼ਦਕਾ, ਭੌਤਕੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਥਿਊਰੀਆਂ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸ਼ਮ ਦੇ ਕਥਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸ਼ਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋ ਸ਼ਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸ਼ਕਦੀ। ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿਗਿਆਨ ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨ ਤੋਂ ਇਸ਼ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿਗਿਆਨ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨਾਲ ਵਾਸ਼ਤਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਖਗੋਲਿਕ ਵਸ਼ਤੂਆਂ ਨਾਲ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਅਜੋਕੀ ਭੌਤਿਕੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿਗਿਆਨ ਉੱਤੇ ਬਿੱਗ ਬੈਂਗ ਥਿਊਰੀ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਰੀਖਣਾਤਮਿਕ ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਕਣ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਖਾਸ਼ ਕਰਕੇ, ਬਿੱਗ ਬੈਂਗ ਦੀ ਡਾਰਕ ਮੈਟਰ ਅਤੇ ਡਾਰਕ ਐਨਰਜੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਮਾਪਦੰਡੀਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਜਿਸ਼ਨੂੰ ਲੈਂਬਡਾ ਮਾਡਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਕੌਸ਼ਮੌਲੌਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1730 ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਫਿਲਾਸ਼ਫਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਵੋਲਫ ਦੁਆਰਾ ਕੌਸ਼ਮੌਲੌਜੀਆ ਜਨਰਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸ਼ੀ। ਸ਼ਿਧਾਂਤਕ ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡੇਵਿਡ ਐੱਨ. ਸ਼ਪ੍ਰਗਲ ਨੇ ਕੌਸ਼ਮੌਲੌਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ "ਇਤਿਹਾਸ਼ਿਕ ਵਿਗਿਆਨ" ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ "ਜਦੋਂ ਅਸ਼ੀਂ ਸ਼ਪੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸ਼ੀਂ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ" ਜਿਸ਼ਦਾ ਕਾਰਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਪੀਡ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਫਿਤਰਤ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਇਕਾਈ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਉਮਰ, ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ, ਇਸ਼ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਥਿਊਰੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੇਖਣ ਯੋਗ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਗਲੈਕਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਬੰਧਤ ਹੈ ਦੂਜੀ ਇਕਾਈ। ਸ਼ਤਵੰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਲੈਕਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ, ਗਿਣਤੀ, ਡੌਪਲਰ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਹੱਬਲ ਦੂਰਬੀਨ, ਹੱਬਲ ਨੇਮ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਕਾਸ਼ ਗੰਗਾ/ਮਿਲਕੀ ਵੇਅ ਗਲੈਕਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਮੁੱਲਵਾਨ ਸ਼ਮੱਗਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਇਕਾਈ ਤਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਤਾਰੇ ਦਾ ਜਨਮ, ਜੀਵਨ, ਮੌਤ, ਤਾਰਾ ਸ਼ਮੂਹ, ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਦੇ ਤਾਰੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀਆਂ ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾ ਕੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਖੌਤੀ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨ-ਸ਼ਾਧਾਰਨ ਨੂੰ ਇਸ਼ ਜਾਲ-ਜੰਜਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸ਼ਕੇ। ਚੌਥੀ ਇਕਾਈ ਸ਼ਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੂਰਜ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ਬੰਧਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰਤਾ ਵਿਸ਼ਤ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਰਜ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਨਮ, ਧਰਤੀ ਸ਼ਮੇਤ ਸ਼ਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿਆਂ, ਪੂਛਲ ਤਾਰਿਆਂ, ਉਲਕਾ ਪਿੰਡਾਂ, ਉਲਕਾਵਾਂ, ਚੰਨ, ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਬਨਾਵਟੀ ਉਪਗ੍ਰਹਿਆਂ, ਪਲੂਟੋ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪੱਖੋਂ ਅਜੋਕੀ ਸ਼ਥਿਤੀ, ਬੌਣੇ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਅਤੇ ਅਜੋਕੀਆਂ ਸ਼ਪੇਸ਼ ਪਰੋਬਾਂ ਬਾਰੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਜਗਿਆਸ਼ਾ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਖਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸ਼ਰਲ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਮਝ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਮਤੁੱਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਚੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕਸ਼ਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। "ਹੱਬਲ ਅੱਤ ਗਹਿਰੀ ਫੀਲਡ" ਸ਼ਤੰਬਰ 2012 ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਸ਼ੀ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਗਲੈਕਸ਼ੀਆਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਸ਼ੀ। ਫੋਟੋ ਵਿਚਲੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਹਰੇਕ ਸ਼ਪੈੱਕ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਗਲੈਕਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ 13.2 ਬਿਲੀਅਨ ਸ਼ਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਨ; ਦੇਖਣਯੋਗ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ 200 ਬਿਲੀਅਨ ਗਲੈਕਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਕੌਸ਼ਮੌਲੌਜੀ ਗਰੀਕ ਸ਼ਬਦ ਸੰਸ਼ਾਰ ਅਤੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਉਤਪਤੀ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਕਿਸ਼ਮਤ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਹੈ। ਭੌਤਿਕੀ ਕੌਸ਼ਮੌਲੌਜੀ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਕਿਸ਼ਮਤ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਾਲ-ਪੈਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਬਣਤਰਾਂ ਅਤੇ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ਼, ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਅਤੇ ਉਤਪਤੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਵਿਦਵਤਾ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅਧਿਐਨ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ਼ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸ਼ਤਵਿਕਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਮਿਥਿਹਾਸ਼ਿਕ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰੀਰ ਹੈ ਜੋ ਮਿਥਿਹਾਸ਼ਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਸ਼ਾਹਿਤ ਅਤੇ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਇਸ਼ੈਟੌਲੌਜੀ "(ਕਿਸ਼ਮਤ ਸ਼ਿਧਾਂਤ)" ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਭੌਤਿਕੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ: ਜਿਵੇਂ 'ਖਗੋਲਵਿਗਿਆਨੀ` ਅਤੇ "ਭੌਤਿਕ" ਵਿਗਿਆਨੀ, ਅਤੇ ਦਾਰਸ਼ਿਨਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤੀ ਜ