Typing Test

10:00

ਤਿਉਹਾਰ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਤਿਉਹਾਰ ਆਉਣ `ਤੇ ਮਿਲ਼ਵਰਤਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਠਿਆਈਆਂ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਐਨੇ ਮਸ਼ਗੂਲ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ-ਭਲ਼ੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲ਼ੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲ਼ੁਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲ਼ਈ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੰਗ-ਬਿਰੰਗੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਮੱਲ਼ੋ-ਮੱਲ਼ੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ਼ ਖਿੱਚ ਲ਼ੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮਠਿਆਈਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖ਼ਰੀਦ ਲ਼ੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਵੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਵੋ, ਮਠਿਆਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦੋਬਦੀ ਖਾਣੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਗੈਰ-ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਸਗੋਂ ਮਿਲ਼ਾਵਟ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲ਼ਾਵਟ ਵੀ ਦੱਬ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੇਸਣ ਵਿਚ ਕੇਸਰੀ ਦਾਲ਼ ਪੀਹ ਕੇ ਮਿਲ਼ਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੇਠਲ਼ੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਅਧਰੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਤੁਰ-ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਘਿਸੜ-ਘਿਸੜ ਕੇ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹੈ। ਨਕਲ਼ੀ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਖੋਆ ਤਾਂ ਆਮ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਹਲ਼ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮਠਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਚਮਕੀਲ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਲ਼ਈ ਇਸਤੇਮਾਲ਼ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ਾ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਵਰਕ ਵੀ ਐਲ਼ੂਮੀਨੀਅਮ ਦਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਰਫੀ, ਪੇੜੇ ਜਾਂ ਖੋਏ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ `ਤੇ ਮੈਦਾ ਮਿਲ਼ਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕੁਝ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲ਼ਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਠਿਆਈ ਵਿਚ ਮੈਦੇ ਨਾਲ਼ ਮਿਲ਼ਾਵਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਕ ਕੌਲ਼ੀ ਜਾਂ ਕਟੋਰੀ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਬਰਫ਼ੀ/ਪੇੜੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੋਏ ਵਾਲ਼ੀ ਮਠਿਆਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਮਸਲ਼ ਕੇ ਮਿਲ਼ਾ ਦਿਓ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਬਾਲ਼ ਕੇ ਠੰਢਾ ਕਰ ਲ਼ਵੋ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਚ ਆਇਓਡੀਨ ਦੇ ਘੋਲ਼ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬੂੰਦਾਂ ਮਿਲ਼ਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਨੀਲ਼ਾ ਰੰਗ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖੋਏ ਵਿਚ ਮੈਦਾ ਮਿਲ਼ਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਵਰਕ ਨੂੰ ਜਲ਼ਾ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਵਰਕ ਸੜਨ ਮਗਰੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਗੋਲ਼ਕਾਰ ਸੁਆਹ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਐਲ਼ੂਮੀਨੀਅਮ ਦਾ ਵਰਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਲ਼ਣ ਮਗਰੋਂ ਸੁਆਹ ਦਾ ਰੰਗ ਗੂੜ੍ਹਾ ਕਾਲ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ `ਚ ਚਮਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੋਜਨ ਪੱਖੋਂ ਸਾਡੇ ਚਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ-ਚੀਨੀ, ਮੈਦਾ, ਲ਼ੂਣ ਅਤੇ ਘਿਓ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚਿੱਟੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਚੀਨੀ ਸੁਆਦ ਵਿਚ ਜਿੰਨੀ ਮਿੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰੀਰ ਲ਼ਈ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ਼ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਫੋਕੀਆਂ ਕੈਲ਼ੋਰੀਆਂ ਮਿਲ਼ਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮੋਟਾਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਟ੍ਰਾਈਗਲ਼ਿਸਰਾਈਡਜ਼ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਕੋਲ਼ੈਸਟਰੋਲ਼ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਦਿਲ਼ ਦੇ ਰੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ਼ ਪਾਚਣ ਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਟੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਦੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ਼ ਕਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਟੇ ਤੋਂ ਮੈਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲ਼ੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘਿਓ ਜਾਂ ਤੇਲ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ਼ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਬੇਲ਼ੋੜੀਆਂ ਕੈਲ਼ੋਰੀਆਂ ਮਿਲ਼ਣ ਕਰਕੇ ਮੋਟਾਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਟਾਪੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਸੌ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹ ਪੈਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ। ਟਿੱਕੀਆਂ, ਸਮੋਸੇ, ਪਕੌੜਿਆਂ ਵਿਚ ਲ਼ੂਣ ਦੀ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲ਼ਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਜਮ ਨਾਲ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੌਸਮੀ ਫ਼ਲ਼ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟਸ (ਮੇਵੇ) ਇਸਤੇਮਾਲ਼ ਕਰਨਾ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਿਉਹਾਰ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਤਿਉਹਾਰ ਆਉਣ `ਤੇ ਮਿਲ਼ਵਰਤਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਠਿਆਈਆਂ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਐਨੇ ਮਸ਼ਗੂਲ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ-ਭਲ਼ੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲ਼ੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲ਼ੁਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲ਼ਈ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੰਗ-ਬਿਰੰਗੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਮੱਲ਼ੋ-ਮੱਲ਼ੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ਼ ਖਿੱਚ ਲ਼ੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮਠਿਆਈਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖ਼ਰੀਦ ਲ਼ੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਵੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਵੋ, ਮਠਿਆਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦੋਬਦੀ ਖਾਣੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਗੈਰ-ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਸਗੋਂ ਮਿਲ਼ਾਵਟ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲ਼ਾਵਟ ਵੀ ਦੱਬ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੇਸਣ ਵਿਚ ਕੇਸਰੀ ਦਾਲ਼ ਪੀਹ ਕੇ ਮਿਲ਼ਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੇਠਲ਼ੇ ਪ