Typing Test

10:00

ਇਹ ਪੈਡ ਯੂਨੀਕੋਡ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਲਗਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਫੌਂਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਨ, ਯੂਨੀਕੋਡ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਕਰਨ, ਸੇਵ ਕਰਨ, ਕੀ-ਬੋਰਡ ਦਾ ਲੇਆਉਟ ਬਦਲਣ, ਈ-ਮੇਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਕੀ-ਬੋਰਡ ਲੇਆਉਟ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀ-ਬੋਰਡ ਲੇਆਉਟ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਇੱਥੇ ' ਮਾਡਲ ' ਤੋਂ ਅਰਥ ਕੀ-ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਿਸਮ ਤੋਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ-ਬੋਰਡ ਖਾਕਾ "ਕਿਹੜੀ ਸਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੇ" ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈ । ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਕੈਸਰਿਯਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਬੰਸਾਵਲੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਜੀਲ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀ ਕਾਰਡ (ਟੈਸਟੀਮਨੀ ਕਾਰਡ) ਵਰਤ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ, ਸਪੈਨਿਸ਼, ਹੰਗਰੀ, ਜਰਮਨੀ, ਪੋਲਿਸ਼ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਯਹੋਸ਼ੁਆ 1:8; ਜ਼ਬੂਰ 1:2; ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 17:11) ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬਾਈਬਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਕੂਲ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸੱਤਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ? ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 3:19; 2 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 7:8-13) ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਗਾਰਡਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੇਟਾਂ ਅਤੇ ਚਮਕੀਲੀਆਂ, ਤਿੱਖੀਆਂ ਕੁੰਡਲਦਾਰ ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਈਮਾਨਦਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਉਪਾਸਕ ਬਣਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। 1 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 6:9-11 ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਲੇਖ ਇਸ ਲੱਭਤ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਲੇਆਡ ਨੇ ਲਿਖਿਆ: “ਇਹ ਲੱਭਤਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੌਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਜਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨੀਨਵਾਹ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕਰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਦੇ ਹੇਠ, ਹਿਜ਼ਕੀਯਾਹ [ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਰਾਜਾ] ਅਤੇ ਸਨਹੇਰੀਬ ਵਿਚਕਾਰ ਯੁੱਧਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਸਨਹੇਰੀਬ ਦੁਆਰਾ ਠੀਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਪਰੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਜੋ ਛੋਟੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬਾਈਬਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ?” ਇਕ ਕਲੀਸਿਯਾ ਵਿਚ, 51 ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕੋ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਪਾਇਨੀਅਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਇਕ ਮਾਂ ਜਿਸ ਦੀ 15 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸੀ, ਇਕ ਭੈਣ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਅੰਸ਼ਕਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭੀ ਤਾਂਕਿ ਪਾਇਨੀਅਰੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਇਕ ਬਿਰਧ ਭੈਣ ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਇਨੀਅਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਪੈਡ ਯੂਨੀਕੋਡ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਲਗਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਫੌਂਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਨ, ਯੂਨੀਕੋਡ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਕਰਨ, ਸੇਵ ਕਰਨ, ਕੀ-ਬੋਰਡ ਦਾ ਲੇਆਉਟ ਬਦਲਣ, ਈ-ਮੇਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਕੀ-ਬੋਰਡ ਲੇਆਉਟ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀ-ਬੋਰਡ ਲੇਆਉਟ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਇੱਥੇ ' ਮਾਡਲ ' ਤੋਂ ਅਰਥ ਕੀ-ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਿਸਮ ਤੋਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ-ਬੋਰਡ ਖਾਕਾ "ਕਿਹੜੀ ਸਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੇ" ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈ । ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਕੈਸਰਿਯਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਬੰਸਾਵਲੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਜੀਲ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀ ਕਾਰਡ (ਟੈਸਟੀਮਨੀ ਕਾਰਡ) ਵਰਤ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ, ਸਪੈਨਿਸ਼, ਹੰਗਰੀ, ਜਰਮਨੀ, ਪੋਲਿਸ਼ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ।